Aktuální váha: 13,5 kg
Aktuální výška: 85 cm
Počet zubů: 12

Celkem 24 žbleptů Řazení od nejstaršího/od nejnovějšího
První foto 1. 1. 2009, 0:00
Vzhledem ke komplikacím byla maminka v 9. týdnu hospitalizována na Obil?áku. Vedlejším pozitivním efektem této události je Kristýn?ino první foto První porod 28. 7. 2009, 15:25
Od v?erejšího ve?era je mamka v porodnici v Bohunicích. Dnes v 7:00 za?alo vyvolávání porodu a v 15:25 spat?ila sv?tlo sv?ta naše prvorozená.  První procházka 9. 8. 2009, 15:00
Dalším velkým mezníkem v život? dít?te je bezesporu první procházka. Protože jsme si jako zodpov?dní rodi?e pln? v?domi, že na to bude dít? vzpomínat celý život, zvolili jsme trasu co nejzelen?jším prost?edím, abysme už od prvních chvil v Kristýnce podporovali lásku k p?írod?.A naopak jsme se širokým obloukem vyhnuli konzumnímu molochu, obsahující obchodní d?m Albert a hernu, abysme p?íliš brzy nevyvolali touhu po hmotných statcích. Smutné je že tím sme se museli vyhnout i dv?ma hosp?dkám v témže objektu, takže jsme trošku zah?ešili sm?rem k sociální koexistenci s ostatními ?leny spole?nosti, ale bylo to nutné zlo, které, jak up?ím? v??íme, se nám poda?í pozd?ji napravit. První pobyt v nemocnici 20. 8. 2009, 17:00
Co se dá d?lat, zdravotní komplikace halt už pat?í k životu. Ty naše za?aly ?evem tak úporným, že se Kristýnka ob?as zapom?la nadechnout, tak nás naše MuDra poslala na kotrolu do d?tské nemocnice. Tam si nás nakonec nechali, diagnostikovali gastro-ezofageální reflux a navrhli adekvátní opat?ení tak snad už bude klid. První návrat z nemocnice 25. 8. 2009, 11:16
Tak nás dnes po p?ti dnech pustili ze špitálu. Asi to tam nebylo špatný neb Kristýnka p?ekonala váhovou hranici ?ty? kilogram?. A taky slavíme ?ty?týdení výro?í. První dredy 12. 10. 2009, 7:54
Tak n?jak sme doufali, že než naše holka p?ijde dom? s dredama na hlav?, uplyne v ?ece Styx ješt? hodn? vody. Ale vzhledem k poslední zábav? v poloze ležmo na zádech, a to kroucení hlavou semo tamo (tzv. koukání na tenis), se krom vyhoblované lysinky na naší Kiki tvo?í i dredy.  První dokrm 13. 10. 2009, 19:33
Anžto m?la mamka n?jaký rozbitý prsa, tak Kristýnka dneska koštovala Nutrilon, kterej jsme m?li nakoupenej pro strý?ka P?íhodu. No, strý?ek se nedostavil takže to slupla Kiki a vypadala náram? spokojen?. K její sm?le to vypadá že prsa už sou spravený takže je zp?t na kozím mlíku ;) První výlet 26. 10. 2009, 17:04
Dnes bylo tak úžasn? hnusn? odporné po?así že jsme neodolali a vyrazili na výlet do Olomouce. A že bylo tak krásn? tak sme ani nefotili :) Ale výlet se Kristýnce evidentn? líbil, celou cestu byla vzorná a sledovala mlhu za okny nebo spala ruku v ruce se svým nejlepším kamarádem želvíkemPrvní nedomácí spaní 1. 11. 2009, 15:33
Využili jsme narozeniny, které slavili strejdové Michal a Tomáš a abysme otestovali jak bude Kristýnka chrupkat v cizím prost?edí a výsledek dopadl uspokojiv?. Krom trochy ve?erního ?vaní, zp?sobeného jako vždy b?hví?ím, noc probíhala standartn? takže žádný zrychlený no?ní p?esun dom? se konat nemusel. První písmeno 6. 11. 2009, 16:27
Na první slovo je ješt? brzy, ale první písmeno už m?žeme s ur?itostí potvrdit. Mezi r?znými zvuky které Kristýnka vydává je jeden nad ostatní jasn?jší, a to hláska "G". Nepochybn? k velké radosti strejdy Michala se tak dá usuzovat, že je to trénink na první slovo: "Gambá?". První pozdní p?íchod 8. 11. 2009, 9:35
Snad rozmarná luna to mu tak cht?la že sme se na k?tiny dostavili asi p?t minut po zahájení kostelního humbuku. Vla?ka tvrdila že se na nás všichni, v?etn? fará?e, zle koukali, ale nakonec nám ju pok?tili tak se jí to asi jenom zdálo. První p?eto?ení na b?icho 21. 11. 2009, 4:05
Že je naše dcerka nad jiné šikovná je jasná v?c. Dneska se jí povedlo první p?eto?ení za zad na b?íško. Sice to bylo v záchvatu ?vaní, cukání rukama nohama a v?bec celým ?lov?kem ale i tak se to po?ítá První naušnice 11. 12. 2009, 12:00
Dneska nám paní doktorka nast?elila naušnice. ?ekali jsme hr?zný ?ev a taky jsme se do?kali ... akorát o trochu d?ív než jsme p?vodn? po?ítali. Kiki se velice nelíbila blízká p?ítomnost paní doktorky a sest?i?ky, která jí navíc držela hlavu když paní doktorka d?lala fixou zam??ovací te?ky, takže to dávala pat?i?n? najevo. Samotné nast?elení už ani moc neo?vala (asi už se považovala za dostate?n? vy?vanou), a tak jse narozdíl od o?kování jeli dom? s ne?voucím ko?árkem. První mrkvi?ka 27. 1. 2010, 11:30
Dozrál ?as a tak si Kritýnka dala svoji první mrkvi?ku. A celkem šmakovala První noha v puse 1. 2. 2010, 19:15
A je tamPrvní zub 21. 2. 2010, 8:56
Brno(od našeho zvláštního zpravdaje): Dnes v ranních hodinách byl objeven u Kristýnky v puse naznámý objekt ostrého charakteru. Po bližším prozkoumání (které nebylo v?bec jednoduhé, protože prozkoumávaná se bránila zubem nehty) se ukázalo že se jedná z nejvyšší pravd?podobností o jedni?ku vlevo dole. Tím se mimo jiné vysv?tluje protivnost a no?ní neklid výše jmenované v posledních týdnech. Událost budeme nadále sledovat. Více již te? na tydýt.cz První masisko 21. 2. 2010, 17:43
V?era dostala Kiki sv?j první kus králíka. Vegoška asi nebude, dneska op?t pouze zeleninový ob?d nem?l velký úsp?ch. Že by si tak rychle zvykla? První postavení 2. 4. 2010, 12:00
Sice s oporou, ale stála. Taky už popolízá na kolenách a ob?as si sedne ale u toho je t?žký rozlišit co je sed a k?ivej leh :) První dovolená 6. 7. 2010, 13:00
První dovolená proběhla v Bystrém, malebném kraji poblíž Vysočiny, kraji bohatém na inspiraci, neb odtud pochází Bohuslav Martinů a Bedřich Smetana. A hlavně měl hotel bazén a vinárnu hnedle vedle pokoje ;) První samostatné krůčky 16. 7. 2010, 14:00
No nebudem si nic namlouvat, byly jenom tři, ale bez držení či opírání.  První samostatné postavení 7. 8. 2010, 19:21
Dneska si ta naše holka bez opory stoupla. Z celého srdce blahop?ejeme a jsme na ni právem hrdí. První smrk 22. 12. 2010, 14:05
Lo?skou zimu sme všichni rostli z Kik?inej rýmy: Letos už ju m?la taky ale mu?ení s vysava?em je konec protože se nau?ila na povel smrkat. Jupí. První ?uranec do no?níku 22. 2. 2011, 15:30
Sice po p?l hodin? sezení a jenom pár kapek ale bylo to tam. Jsme na dobré, i když ješt? dlouhé, cest?. První tvar?žek 26. 2. 2011, 19:18
Je naša. Tak dlouho se sápalo po tátov? ve?e?i až kousek dostala. Kupudivu ji to neodradilo a cht?la ješt?.